WCZESNIEJ ZADAWANE PYTANIA

pytania, które może już padły

pytania, które wcześniej już ktoś zadał

Państwo pytacie my odpowiadamy

zapraszam do zadawania pytań...

Studium

Czy szkoła jest płatna?
W studium prowadzimy kształcenie dwutorowo:
  • Studium dwuletnie
  • Studium jednoroczne
Studium jednoroczne jest płatne, natomiast niektóre kierunki dwuletnie w trybie zaocznym są bezpłatne.
Czy studium wydaje zaświadczenia do ZUS, KRUS, WKU?
Policealne Studium Zarządzania, Administracji i Handlu jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, w związku z tym wydawane przez studium zaświadczenia do ZUS, KRUS czy WKU maja taką samą moc prawna jak zaświadczenia wydawane przez szkoły publiczne (państwowe).
Czy kierunki w studium jednorocznym są płatne?
TAK.
W jakim trybie prowadzona jest nauka w studium jednorocznym?
W studium jednorocznym zajęcia prowadzone są tylko w trybie zaocznym.
Ile czasu trwa nauka w studium jednorocznym?
Nauka w studium jednorocznym trwa dwa semestry. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i w niedziele od 5 do 6 godzin dydaktycznych. Cykle kształcenia:
  • Semestr letni ? początek luty koniec luty
  • Semestr zimowy początek wrzesień koniec czerwiec
Czy możliwe jest wcześniejsze zakończenie nauki w studium jednorocznym?
TAK. Jeżeli grupa zgodzi się na intensywniejsze zajęcia (np. zamiast co dwa tygodnie ? co tydzień) wtedy możliwe jest wcześniejsze ukończenie nauki.
Ile egzaminów jest na kierunkach jednorocznych w studium?
Ilość egzaminów zależy od kierunku. W semestrze jest od trzech do sześciu przedmiotów kończących się egzaminem semestralnym. Egzamin może być ustny lub pisemny. Na niektórych kierunkach niektóre przedmioty kończą się pracą kontrolną, wykonaniem projektu, etc. Na każdym kierunku na końcu procesu kształcenia organizowane są egzaminy wewnętrzne.
Ile osób jest w grupie (klasie) szkoleniowej?
Do 15 osób.
Jaki tytuł/zaświadczenie uzyskuje się na zakończenie kształcenia? (studium jednoroczne)
Tytuł w zależności od kierunku ? Specjalista w zakresie objętym programem szkolenia. Zaświadczenie na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej zawierające informacje o uzyskanych uprawnieniach, zakresie i ilości godzin zajęć praktycznych i teoretycznych - wzór zaświadczenia - Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216)
Do jakiego wieku można się zapisywać?
Praktycznie nie ma górnej granicy wieku. Należy zwracać uwagę na Wymagania wstępne podane przy każdym kierunku.

Szkolenia

Czy w Centrum organizowane są bezpłatne szkolenia?
TAK. Informacje o bezpłatnych szkoleniach umieszczane są na bieżąco w sekcji Aktualności (na stronie głównej) lub w zakładce Projekty.
Gdzie odbywają się zajęcia?
Zajęcia odbywają się w salach wykładowych i pracowniach przy ul. Cisowej 11 (boczna ul. Nałęczowskiej) w Lublinie. Na niektórych kierunkach przewidziane są zajęcia praktyczne w Domu Pomocy Społecznej, w Zakładzie Fryzjerskim, w Pracownik Hydraulicznej, etc.
Materiały szkoleniowe?
Na każdym kursie uczestnikom zostają przekazane materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej. Na niektórych szkoleniach uczestnicy maja bezpłatny dostęp do platformy e-learningowej.
Czy po szkoleniu można zadawać pytania do ekspertów prowadzących szkolenia?
W przypadku większości kursów uczestnicy przez miesiąc po zakończeniu szkolenia mają możliwość kontaktu z ekspertami prowadzącymi szkolenia.
Jaki jest stosunek godzin praktycznych do teoretycznych?
W większości przypadków zajęcia prowadzone są w formie warsztatów gdzie liczba godzin stricte teoretycznych jest ograniczona do minimum. Podział przeważnie oscyluje w granicach 75% praktyczne 25% teoretyczne.

Projekty

Co to jest grupa docelowa projektu?
Jest to grupa, do której skierowana jest oferta szkoleniowa danego projektu. Wyznacznikiem grupy może być m.in. wiek uczestnika, płać, zatrudnienie, bądź jego brak, miejsce zamieszkiwania.
Czy kurs jest płatny?
Kursy realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki są bezpłatne.
Czy udział w szkoleniu jest zależny od wykształcenia?
Zazwyczaj w projektach szkoleniowych realizowanych ze środków Unii Europejskiej stosuje się zasadę równości szans, dlatego też nie można ograniczać osobom słabiej wykształconym dostępu do wiedzy. Są jednak projekty, które ze względu na poruszaną tematykę szkolenia, z istoty swojej skierowane są do osób o wysokim stopniu wykształcenia: np. projekty skierowane do kadry naukowej uczelni wyższych.
Czy dojazd na szkolenie jest refundowany?
Najczęściej tak. Jednak refundacja możliwa jest tylko dla osób mieszkających poza terenem administracyjnym miejsca szkolenia: np. szkolenie odbywa się w Lublinie a uczestnik kursu mieszka w Turce ? wtedy zwrot kosztów dojazdu jest refundowany.
Ile trwa kurs?
Długość kursu szkoleniowego zależna jest od tematyki i zakresu szkolenia. Zwyczajowo za efektywny można uznać program realizujący 100 do 200 godzin szkoleniowych.
Jakie formy pracy uznawane są za kwalifikowane?
Jeżeli dokumentacja konkursowa danego projektu szkoleniowego nie wskazuje inaczej, za pracę uznaje się formy: umowy o pracę, umowy powołania, umowy wyboru, umowy mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło.
Czy osoba posiadająca jednoosobową działalność gospodarczą ("samozatrudnienie?) jest uznawana jako pracownik?
Niestety nie. Osoba prowadząca działalność gospodarczą uznawana jest za przedsiębiorcę; dla przedsiębiorstw istnieje osobna pula finansowa na rozwój.
Co to znaczy kwalifikowalność?
Kwalifikowalność oznacza spełnienie kryteriów wyznaczonych w dokumentacji określającej sposób realizacji projektów szkoleniowych. Można mówić o kwalifikowalności uczestników (np. w projekcie dla kobiet w wieku powyżej 50 roku życia, każda kobieta powyżej tego wieku spełnia minimum kryterium), kwalifikowalności wydatków itp.
Jakie materiały edukacyjne zapewnia kurs?
W każdym projekcie szkoleniowym przewidziane są środki na materiały szkoleniowe. Zwyczajowo kursanci mają dostarczone pełne wydruki prezentacji multimedialnych oraz niezbędne przybory szkoleniowe (teczka, brulion, długopis, itp.).
Co to jest PO KL, EFS?
PO KL, to skrót od Program Operacyjny Kapitał Ludzki, EFS, to skrót nazwy Europejski Fundusz Społeczny. Więcej informacji na temat środków unijnych znajduje się na stronie: www.efs.lubelskie.pl.
Czy, aby brać udział w projekcie szkoleniowym, trzeba mieszkać w Lublinie?
Wszystkie szkolenia realizowane w ramach konkursów ogłaszanych przez Wojewódzki Urząd Pracy lub Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, skierowane są do osób zamieszkujących lub pracujących na terenie województwa lubelskiego. Poszczególne szkolenia mogą jednak być ograniczone terytorialne, np. do danego powiatu.

Kontakt

20-601 Lublin, ul. Zana 14

Tel: 81 533 13 41

Mob: 535 353 345

E: szkolenia@ckp.lublin.pl

G: Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 15:00

góra